Regulamin sklepu

Regulamin sklepu internetowego Noyadesign.pl
Spis treści

§ 1 Postanowienia Ogólne
§ 2 Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną
§ 3 Zawarcia umowy sprzedaży
§ 4 Płatność, dostawa, odbiór § 5 Dane osobowe
§ 6 Reklamacje
§ 7 Odstąpienia od umowy
§ 8 Informacje dodatkowe

§1 Postanowienia ogolne:

1.1 Niniejszy regulamin („Regulamin”) reguluje warunki zawierania za pośrednictwem sklepu internetowego www.noyadesign.pl umów sprzedaży i określa zasady wykonywania tych umów.
1.2 Sklep internetowy („Sklep”) prowadzony jest za pomocą domeny www.noyadesign.pl Przedmiotem działalności Sklepu jest sprzedaż towarów dostępnych na stronach Sklepu internetowego.
1.3 Podmiotem prowadzącym sklep internetowy, Usługodawcą oraz Sprzedawcą produktów w nim umieszczonych jest Ling Brett PL, NIP 5291246724, adres poczty elektronicznej: kontakt@noyadesign.pl z siedzibą w 05-825 Książenice przy Alei Spacerowej 104
1.4. Korespondencję elektroniczną dotyczącą działalności Sklepu należy wysyłać na adres e- mail: kontakt@noyadesign.pl natomiast korespondencję tradycyjną (pocztową) należy kierować na adres:
Ling Brett
Aleja Spacerowa 104
05-825 Książenice
1.5 Klientem Sklepu może być – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usługi świadczonej drogą elektroniczną przez Usługodawcę, która chce zawrzeć lub zawarła umowę sprzedaży ze Sprzedawcą.
1.6 Zamówienia realizowane są tylko na terenie Polski.
1.7 Ceny w Sklepie Internetowym wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT (ceny brutto). Ceny nie zawierają ewentualnych kosztów wysyłki, które są zależne od wybranego przez klienta sposobu płatności i dostawy. Chyba, że klient zrobi zakupy za 300 zł brutto, wtedy koszt wysyłki jest pokrywany przez sprzedającego.
1.8 Jeśli nie zostało to wyraźnie wskazane w informacji handlowej, towary dostępne w Sklepie internetowym są nowe i wolne od wad, a podmiotem odpowiedzialnym za ich ewentualne wady fizyczne i prawne jest: Ling Brett PL, NIP 5291246724, adres poczty elektronicznej: kontakt@noyadesign.pl z siedzibą przy Alei Spacerowej 104, 05-825 Książenice.
1.9 W celu złożenia zamówienia koniecznym jest zaakceptowanie postanowień niniejszego regulaminu i polityki prywatności.

§ 2 Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną:

2.1 W ramach prowadzenia E-Sklepu Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usług elektronicznych w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
2.2 Świadczenie przez Usługodawcę Usług elektronicznych jest bezpłatne.
2.3 Warunki zawierania umów o świadczenie Usług elektronicznych:
2.3.1. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta Klienta w Sklepie internetowym zostaje zawarta w momencie dokonania Rejestracji.
2.3.2. Do dokonania Rejestracji niezbędne jest podanie w formularzu rejestracyjnym następujących danych przez Klienta: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym), adres e-mail, numer telefonu kontaktowego oraz hasło.
2.3.3. Wypowiedzenie i rozwiązanie umowy nie wiąże się z utratą praw już nabytych przez Klientów korzystających z Sklepu internetowego Sprzedawcy.

§3 Zawarcie umowy sprzedaży

3.1. Klient ma do wyboru następujące sposoby złożenia zamówienia:
a) złożenie zamówienia po wcześniejszej rejestracji w systemie Sklepu;
b) złożenie zamówienia bez rejestracji.
3.2. Klient, który złożył zamówienie po wcześniejszej rejestracji ma dostęp do dodatkowych opcji dostępnych za pośrednictwem Konta Klienta, takich jak: historia zamówień, brak konieczności uzupełniania danych przy każdorazowym zakupie)
3.3. Rejestracja polega na utworzeniu w systemie sklepu www.noyadesign.pl Konta Klienta. W celu dokonania rejestracji Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny dostępny na stronie Sklepu. Dane wskazane w formularzu rejestracyjnym jako obowiązkowe są niezbędne do prawidłowego zawarcia i wykonania umowy sprzedaży. Po przesłaniu uzupełnionego formularza rejestracyjnego Klient otrzyma, na wskazany przez siebie adres e-mail, potwierdzenie rejestracji, po czym możliwe będzie aktywowanie Konta. Procedura rejestracyjna zostaje zakończona w momencie otrzymania przez Sklep prawidłowej aktywacji Konta.
3.3.1. Złożenie zamówienia przez klientów sklepu www.noyadesign.pl polega na dodaniu odpowiednich towarów do koszyka internetowego. W przypadku, kiedy wszystkie interesujące Klienta przedmioty znajdują się w koszyku, należy złożyć zamówienie, w tym celu należy kliknąć w ikonę „do kasy” i postępować zgodnie z wyświetlanymi komunikatami pojawiającymi się na kolejnej stronie sklepu www.noyadesign.pl Złożenie zamówienia następuje w momencie kliknięcia w przycisk „KUPUJĘ I PŁACĘ”.
3.4. Aby móc złożyć zamówienie w sklepie internetowym www.noyadesign.pl, koniecznym jest zaakceptowanie niniejszego regulaminu.
3.4.1. Aby sprzedawca mógł zrealizować zamówienie, koniecznym będzie podanie wszelkich niezbędnych w tym celu danych teleadresowych.
3.5. W trakcie składania zamówień o których mowa w pkt. 3.1 niniejszego regulaminu Klient zobowiązany jest do podania danych odpowiadających prawdzie.
3.6. Po otrzymaniu przez system E-sklepu zamówienia, każdorazowo wysyłana będzie na adres e-mail podany przez Klienta automatyczna wiadomość potwierdzającą otrzymanie zamówienia zatytułowaną „potwierdzenie o zamówienia”
3.7. Sprzedawca w przypadku przystąpienia do realizacji zamówienia potwierdza przyjęcie zamówienia osobną wiadomością mailową zatytułowaną „Zamówienie przyjęte do realizacji” 3.8. Oferta złożona przez klienta a niepotwierdzona przez Sprzedawcę w terminie 48 godzin przestaje przestaję go wiązać.
3.9. Umowę sprzedaży uważa się za zawartą w chwili otrzymania przez Klienta wiadomości od Sprzedawcy, potwierdzającej przystąpienie do realizacji zamówienia (wiadomość o której mowa w pkt. 3.7 niniejszego regulaminu)
3.10. Klient może anulować złożone zamówienie lub je zmodyfikować, w tym celu należy:
a) skontaktować się z Sprzedawcą telefonicznie;
b) skontaktować się z Sprzedawcą drogą mailową;
3.11. Zamówienia są obsługiwane przez dział obsługi Klienta Sklepu w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach 8.00- 16.00.
3.12. Zamówienie, którego otrzymanie zostało potwierdzone przez system E-sklepu (§3.6 Regulaminu) stanowi ofertę w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego i stanowi podstawę do zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a Ling Brett, NIP 5291246724, z siedzibą przy Alei Spacerowej 104, 05-825 Książenice, adres poczty elektronicznej: kontakt@noyadesign.pl
3.13. Do zawarcia umowy sprzedaży towarów będących przedmiotem zamówienia dochodzi w momencie otrzymania przez Klienta informacji o przyjęciu zamówienia do realizacji dokonanym zgodnie z § 3.7 Regulaminu.
3.14. Informacje handlowe zamieszczone w E-sklepie nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, lecz są zaproszeniem do składania ofert, nawet jeśli informacja ta zawiera jednostkową cenę towaru.

§4 Płatność, dostawa, odbiór, faktura VAT

4.1.1. Z tytułu wykonania umowy sprzedaży Klient zobowiązany jest zapłacić wskazaną w zamówieniu cenę towarów oraz koszt ich wysyłki.
4.1.2. Cena poszczególnych towarów prezentowana w Sklepie jest ceną brutto wyrażoną w złotych polskich (PLN) obejmującą również należny podatek od towarów i usług w obowiązującej stawce. Podane ceny nie zawierają jednak kosztów ewentualnej przesyłki, która to zostanie wskazana w trakcie składania zamówienia.
4.1.3. Formy płatności:
a) Przedpłata za pomocą przelewów online lub karty kredytowej / debetowej, za pośrednictwem operatora płatności Dotpay
b) Przedpłata za pomocą tradycyjnego przelewu bankowego
c) Płatność przy odbiorze zamówienia
4.1.3.b Dniem zapłaty jest dzień w którym zapłata znalazła się na koncie Sklepu.
4.1.4. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie internetowym, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych towarów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.

4.2. Wysyłka towarów
4.2.1. Zamówienia złożone przez klientów E-sklepu kompletowane są przez NOYA design w ciągu 3 dni roboczych od dnia zawarcia umowy. Na czas realizacji składa się czas niezbędny do skompletowania przedmiotu zamówienia.
4.2.1. 1. W przypadku braku danego produktu na stanie sklepu, czas realizacji zamówienia może się wydłużyć, w zależności od produktu, do 20 dni roboczych. O każdym takim przypadku Kupujący zostanie poinformowany mailowo.
a) Przedpłata za pomocą przelewów online lub karty kredytowej / debetowej, za pośrednictwem operatora płatności Dotpay
b) Przedpłata za pomocą tradycyjnego przelewu bankowego
c) Płatność przy odbiorze zamówienia
4.2.2. Wysyłka zamówionych towarów odbywa się wyłącznie na adresy znajdujące się na terytorium Polski.
4.2.4. Czas dostawy uzależniony jest od sposobu dostawy/odbioru towaru wybranego przez Klienta i nie powinien przekroczyć 4 dni roboczych.
4.2.5. NOYA design powierza dostarczenie towarów podmiotom trzecim prowadzącym w tym zakresie działalność gospodarczą w zależności od wyboru Klienta wskazanego w zamówieniu może to być: tj DPD Polska Sp. z o.o. z siedzibą w 02-274 Warszawie przy ulicy Mineralnej 15, wpisanej do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców pod numerem 0000028368 4.2.6. W przypadku wyboru odbioru towaru z placówki Sprzedawcy (05-825 Książenice, al. Spacerowa 104) sprzedawca realizuje przedmiot zamówienia w ciągu 4 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia. Sprzedawca informuję Kupującego o dostarczeniu produktu do placówki osobną wiadomością mailową.

4.3. Odbiór towarów
4.3.1. Sprzedawca informuje, że klientom przysługuje prawo do sprawdzenia stanu przesyłki po jej dostarczeniu na miejsce wskazane w zamówieniu. Sprawdzenia stanu przesyłki przysługuje przed jej odbiorem od przewoźnika.
4.3.2. W przypadku kiedy, przed wydaniem przesyłki okaże się, że uległa ona uszkodzeniu bądź doznała ubytku to przewoźnik ma obowiązek sam niezwłocznie ustalić protokolarnie stan przesyłki oraz okoliczności powstania szkody. Jednak w większości przypadków Przewoźnik wykonuje te czynności na żądanie uprawnionej do odbioru osoby
4.3.3. Sprzedawca informuje, że jeżeli po wydaniu przesyłki uprawniona do odbioru osoba zauważy ubytek lub uszkodzenie niedające się z zauważyć z zewnątrz, to przysługuje jej prawo, niezwłocznie po ujawnieniu szkody, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od odbioru przesyłki, żądać od przewoźnika ustalenia stanu przesyłki.
4.3.4. W przypadku odbioru produktu z placówki Sprzedawcy (05-825 Książenice, al. Spacerowa 104), zamówiony produkt będzie dostępny do obioru w ciągu 4 dni roboczych, liczonych od dnia otrzymania wiadomości mailowej informującej klienta o dostarczeniu produktu do placówki (pkt. 4.2.6 zdanie drugie).
4.3.5. W przypadku jakichkolwiek problemów bądź wątpliwości prosimy o kontakt
ze Sprzedawcą pod numerami telefonów wskazanymi na stronie internetowej Sprzedawcy. 4.4. Dowód zakupu – faktura VAT
4.4.1 Akceptując regulamin Klient zgadza się na przesłanie dowodu zakupu – faktury VAT na adres mailowy podany przy składaniu zamówienia.
4.4.2 Faktura VAT przesyłana jest na adres mailowy w postaci załącznika w formacie PDF. 4.4.3 Na życzenia Klienta faktura VAT może zostać przesłana w formie papierowej na podany przez Klienta adres.

§ 5 Dane osobowe

5.1. Składając zamówienie, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie podanych w formularzu danych osobowych przez administratora sklepu noyadesign.pl oraz wykorzystywanie ich w celu realizacji zamówienia oraz ewentualnych reklamacji lub ułatwienia złożenia kolejnych zamówień – zgodnie z naszą Polityką Prywatności. Dane te nie są przetwarzane ani wykorzystywane w żadnym innym celu. Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz usunięcia.
5.2. Niniejszy regulamin jest integralną częścią Umowy kupna – sprzedaży, zawieranej pomiędzy sklepem noyadesign.pl a klientem, gdy składa on zamówienie. Treść regulaminu jest dla stron obowiązująca zgodnie z brzmieniem z momentu złożenia przez Klienta zamówienia.

§6 Reklamacje

6.1. Reklamacje dotyczące zakupionego towaru:
6.1.1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta na zasadach określonych w ustawie kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz w innych powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
6.1.2. Gdy zakupiony przez Klienta towar jest niezgodny z umową lub posiada wady należy o tym fakcie zawiadomić Sprzedawcę oraz w razie potrzeby dostarczyć reklamowany towar do Sprzedawcy na adres:
Aleja Spacerowa 104, 05-825 Książenice
Koszt dostarczenia reklamowanego Towaru pokrywa Kupujący.
6.1.3. Zaleca się złożenie reklamacji pisemnie lub za pomocą wiadomości e-mail na
adres kontakt@noyadesign.pl, W celu przyspieszenia i ułatwienia procesu rozpatrzenia reklamacji zaleca się przesłanie wraz z reklamacją wszelkich dodatkowych informacji, takich jak takich jak numer zamówienia, data sprzedaży etc.
6.1.3.1 Rozpatrzenie reklamacji następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni.
6.1.3.2. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie wysłana na podany przez Klienta adres lub w inny wskazany przez Klienta sposób.

§ 7 Odstąpienie od umowy

7.1. Klient będący jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 22[1] kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie w terminie 14 (czternastu) dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można wysłać na następujący mailowo na adres: kontakt@noyadesign.pl
7.2. Termin czternastodniowy, w którym Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi drogą elektroniczną, liczy się od dnia wydania Produktu w przypadku Umowy sprzedaży, a gdy umowa dotyczy świadczenia Usługi drogą elektroniczną – od dnia jej zawarcia.
7.3. Sprzedawca niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy przesyła Konsumentowi wiadomością mailową potwierdzenie otrzymania ww. oświadczenia.
7.4. W razie odstąpienia od umowy – Umowa sprzedaży lub umowa o świadczenie Usługi drogą elektroniczną jest uważana za niezawartą. To, co Strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna do stwierdzenia charakteru, cech
i funkcjonowania rzeczy, bądź też ma zastosowanie §7.7. Regulaminu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni.
7.5. Sprzedawca dokona zwrotu otrzymanych od Konsumenta płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem.
7.6. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

7.7. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach:
7.9.1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
7.9.2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
7.9.3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
7.9.4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
7.9.5. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
7.9.6. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym.

§ 8 Informacje dodatkowe

8.2.1. Podczas składania zamówienia, aż do momentu naciśnięcia przycisku „KUPUJĘ I PŁACĘ” Klient ma możliwość zmiany wprowadzonych danych (np. rodzaj/ilość towarów/sposób dostawy). W przypadku, niezgodności należy się kierować wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie internetowej Sklepu internetowego www.noyadesign.pl i kolejnych jego podstronach. W przypadku jakichkolwiek problemów czy też trudności prosimy o kontakt – mailowy kontakt@noyadesign.pl lub przez formularz kontaktowy.
8.2.2. Zgodnie z niniejszym regulaminem po złożeniu zamówienia na podany w zamówieniu adres e-mail zostanie wysłana automatyczna wiadomość e-mail potwierdzająca otrzymanie zamówienia. Treść wiadomości określać również będzie wszelkie niezbędne informacje o zamówieniu (wiadomość email zatytułowana „Zamówienie przyjęte do realizacji”). W przypadku błędu Klienta co do wprowadzonych danych (np. ilość zamawianego towaru, błędne naliczenie Zamówienia przez system), Klient ma prawo do zmiany zamówienia. Prawo to przysługuje do momentu wysyłki przedmiotu zamówienia. W tym celu zaleca się wysłanie wiadomości e-mail na adres: kontakt@noyadesign.pl z żądaniem zmiany lub zgłosić chęć zmiany za pomocą formularza kontaktowego. Po dokonaniu korekty zamówienia Sprzedawca wysyła wiadomość e-mail na podany w zamówieniu adres, w którym znajdować się będzie potwierdzenie przyjęcia poprawionego Zamówienia.
8.2.3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian niniejszego Regulaminu, o czym Klient zostanie powiadomiony. Informacja o zmianach zostanie również̇ wyrażona w wyraźny sposób poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Sklepu internetowego. Ponadto Klient zostanie każdorazowo poproszony o akceptację nowego regulaminu przed złożeniem zamówienia.

Śledź nas na Facebooku